ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ - Γ΄ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Ἡ Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λις Πα­ρα­μυ­θί­ας ἐ­νη­με­ρώ­νει τό χρι­στε­πώ­νυ­μο πλή­ρω­μα ὅ­τι τήν Κυ­ρια­κή Γ΄ τῶν Νη­στει­ῶν 7/4 στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό Εὐ­αγ­γε­λι­σμοῦ τῆς Θε­ο­τό­κου Ἡ­γου­με­νί­τσηςθά τελεσθεί ὁ Γ΄ Κα­τα­νυ­κτι­κός­σπε­ρι­νός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πα­ρα­μυ­θί­ας, Φι­λια­τῶν, Γη­ρο­με­ρί­ου καί Πάρ­γας κ. Σε­ρα­πί­ωνος, μέ­ρα­νάρ­ξε­ως τίς 7 μ. Ὁμιλητής τοῦ Κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ θά εἶναι ὁ Πανοσολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Μεθόδιος Ντελῆς,  Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γηρομερίου καί κληρικός τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ θέμα: «Ὁ Σταυρός στήν ζωή τῶν πιστῶν».

  Ἐκ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

image
image