ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ 2019

         Το χαρμόσυνο καί ἐλπιδοφόρο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἀντηχεῖ σ’ ὁλόκληρον τόν κόσμον. Τό κηρύττουν οἱ ἄγγελοι, τό ὁμολογοῦν οἱ ἄνθρωποι τό συνοδεύουν οἱ γλυκόηχες καμπάνες τῶν Ἐκκλησιῶν καί σάν οὐράνιος ὕμνος ἀντηχεῖ παντοῦ, στον οὐρανό καί στήν γῆ, « Χ ρ ι σ τ ό ς   Ἀ ν έ σ τ η ».

         Ὁ χαρούμενος αὐτός ὕμνος εἶναι γιά μᾶς τούς χριστανούς ἡ ὁμολογία τῆς πίστεως μας, πού βεβαιώνει ὅτι ὁ Χριστός ἀνεστήθη πραγματικά ἀπό τούς νεκρούς καί «κατέλυσε τῷ θανάτῳ τόν θάνατον». Δηλώνει ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, ὁ ἐξουσιαστής τῶν πάντων καί ἡ μοναδική ἐλπίς καί σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ἀκόμη μᾶς πληροφορεῖ , ὅτι καί ἐμεῖς διά τῆς πίστεως, ἔχομεν μετοχήν εἰς τήν ζωήν αὐτοῦ διότι ἡ Ἀνάστασις καί ἀφθαρτοποίησις αὐτοῦ, σημαίνουν ἀνάστασιν καί ἀφθαρτοποίησιν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ἄρα μέσα στό φῶς τῆς Ἀναστάσεως Τοῦ Χριστοῦ λουσμένη ἡ ἀνθρώπινη ζωή προβάλλει ἄφθαρτη καί αἰώνια.

         Γι’ αὐτό, τό «φαιδρόν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα» εἶναι ἡ μοναδική ἐλπίς τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ὅλοι ἀσφαλῶς προσπαθοῦν νά βοηθήσουν τόν ἄνθρωπον, ἀλλά ἡ βοήθεια αὐτή εἶναι μικρή καί πρόσκαιρη καί ἀποβλέπει κυρίως στήν κάλυψι μόνον ὑλικῶν ἀναγκῶν γύρω ἀπό τίς ὁποῖες ὡς ἐπί τό πλεῖστον στρέφονται καί συνωθοῦνται οἱ ἀνθρώπινες ἰδέες καί τά κοινωνικά συστήματα. Κανείς ὅμως δέν μπορεῖ νά ἀπαλλάξη τόν ἄνθρωπον ἀπό τό κράτος τοῦ θανάτου. Κανείς δέν μπορεῖ νά τόν ἐλευθερώση ἀπό τά δεσμά τῆς Ἁμαρτίας πού τόν συνθλίβουν καί τόν ἀποξηραίνουν, κανείς δέν μπορεῖ νά τοῦ χαρίση τήν ἀνάστασιν καί τήν αἰώνια ζωήν, παρά μόνον ὁ Ἀναστάς Χριστός.

        

Στούς σημερινούς δύσκολους χρόνους ὅπου ὁ κόσμος ἀπό τόσα δεινά μαστίζεται, ἀπό πολέμους, ἀκαταστασίες, μίση, ἀδικίες, καταπιέσεις, δεσμεύσεις τῆς ἀνθρωπίνης ἐλευθερίας, καταρρακώσεις τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν, ἐξευτελισμούς τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας καί ὁ ἠθικός θάνατος τείνει νά καλύψη τό πρόσωπον τῆς γῆς, ἀναρίθμητα ἐκατομμύρια ἀνθρώπων διψοῦν τήν λύτρωσιν καί ἀναμένουν τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως. Ἑκατομμύρια ἀδελφοί μας, ἀσθενεῖς, ,πονεμένοι, φυλακισμένοι, πενθοῦντες ζητοῦν ἐλπίδα καί χαρά. Αὐτή ὅμως τήν ζωντανή ἐλπίδα καί τήν θεϊκή χαρά τούς τήν προσφέρει μόνον ὁ Χριστός μέ την Ἀνάστασίν Του.

         Αὐτήν τήν χαρά καί τήν ἐλπίδα ἔχοντες καί ἐμεῖς στήν ψυχήν μας ἄς εὐχηθοῦμε, ἡ χάρις τῆς ἁγίας Ἀναστάσεως Τοῦ Κυρίου νά φέρη τήν χαρά καί τήν εἰρήνη σ’ ὁλόκληρον τόν κόσμο, νά κάνη ὅλους τούς ἀνθρώπους νά μονοιάσουν καί μέ εὐγνωμοσύνην πρός τόν Σωτῆρα μας Χριστόν νά ὁμολογήσωμεν ὅλοι τήν Ἀναστασιν Του φωνάζοντες  « Χ ρ ι σ τ ό ς   Ἀ ν έ σ τ η ».     

 

 Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα.

 

† Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καί Πάργας Τ ί τ ο ς.

image
image
image