ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΝΩΝ

   Ἔ­χον­τες ὑ­π’ ὄ­ψιν τάς δι­α­τά­ξεις: α) τῆς παρ. 2 τοῦ ἄρ­θρου 38 τοῦ Ν. 590/1977 «Πε­ρί Κα­τα­στα­τι­κοῦ Χάρ­του τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος» (ΦΕΚ Α΄ 146/31.5.1977) καί β) τάς δι­α­τά­ξεις τῶν ἄρ­θρων 4-7 καί 20 τοῦ ὑ­π’ ἀ­ριθ. 305/2018 Κα­νο­νι­σμοῦ «Πε­ρί Ἐφη­με­ρί­ων καί Δι­α­κό­νων» (ΦΕΚ Α΄ 153/22.8.2018), προ­κει­μέ­νου νά πλη­ρώ­σω­μεν τάς ὑ­φι­στα­μέ­νας κε­νάς ὀρ­γα­νι­κάς θέ­σεις δι­α­κό­νων τῶν Ἐ­νο­ρι­ῶν: α) Ἁ­γί­ου Δο­νά­του Πα­ρα­μυ­θί­ας καί β) Ἁ­γί­ου Νι­κο­λά­ου Πα­ρα­μυ­θί­ας, κα­λοῦ­μεν τούς βου­λο­μέ­νους καί ἔχον­τας τά κα­νο­νι­κά καί νό­μι­μα προ­σόν­τα, ὅ­πως ἐν­τός μη­νός ἀ­πό τῆς δη­μο­σι­εύ­σε­ως τῆς πα­ρού­σης, ὑ­πο­βά­λω­σιν ἡ­μῖν τά ἀπαι­τού­με­να δι­και­ο­λο­γη­τι­κά δι­ά τήν κά­λυ­ψιν τῶν ἀ­νω­τέ­ρω κε­νῶν θέ­σε­ων.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Πα­ρα­μυ­θί­ας, Φι­λια­τῶν,

Γη­ρο­με­ρί­ου καί Πάρ­γας Σε­ρα­πί­ων

image
image