ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ κ. ΣΕΡΑΠΙΩΝΟΣ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΡΩΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ κ. ΤΙΤΟ

Τή Δευ­τέ­ρα 20ή μη­νός Νο­εμ­βρί­ου 2023, ὁ νέ­ος Ποι­με­νάρ­χης μας, Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Πα­ρα­μυ­θί­ας, Φι­λι­α­τῶν, Γη­ρο­με­ρί­ου καί Πάρ­γας κ. Σε­ρα­πί­ων, συ­νο­δευ­ό­με­νος ὑ­πό τοῦ Γε­νι­κοῦ Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κοῦ Ἐ­πι­τρό­που Πρω­το­πρε­σβυ­τέ­ρου κ. Βε­λισ­σα­ρί­ου Σάν­τα καί συ­νερ­γα­τῶν του, ἐ­πι­σκέ­φθη­κε τήν Ἱ­ε­ρά Μο­νή Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς Πούν­τας, μέ σκο­πό νά προ­σκυ­νή­σει τόν, σύμ­φω­να μέ τήν πα­ρά­δο­ση, τό­πο τοῦ Μαρ­τυ­ρί­ου τῆς Ἁ­γί­ας, ἀλ­λά καί γι­ά νά ἐ­πι­σκε­φθεῖ καί νά λά­βει τήν εὐ­χή τοῦ Σε­πτοῦ Προ­κα­τό­χου του, Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του πρώ­ην Πα­ρα­μυ­θί­ας, Φι­λι­α­τῶν, Γη­ρο­με­ρί­ου καί Πάρ­γας κ. Τί­του.

Οἱ Γε­ρόν­τισ­σες τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς ὑ­πο­δέ­χθη­καν μέ ἰ­δι­αί­τε­ρο σε­βα­σμό τόν Ποι­με­νάρ­χη μας δι­ά κω­δω­νο­κρου­σι­ῶν καί τόν ὁ­δή­γη­σαν στό Κα­θο­λι­κό τῆς Μο­νῆς γι­ά νά προ­σκυ­νή­σει τόν τά­φο τῆς Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς.

Στή συ­νέ­χει­α, τόν ὁ­δή­γη­σαν στό κα­τά­λυ­μα τοῦ Γέ­ρον­τος Μη­τρο­πο­λί­του κ. Τί­του, ὅ­που τόν ὑ­πο­δέ­χθη­κε θερ­μά ἡ Ἡ­γου­μέ­νη, Γε­ρόν­τισ­σα Παρ­θε­νί­α. Ὁ Μη­τρο­πο­λί­της μας ἀγ­κά­λι­α­σε τόν Σε­βά­σμι­ο Γέ­ρον­τα κ. Τί­το, ἀ­σπά­στη­κε με­θ’ υἱ­ι­κοῦ σε­βα­σμοῦ τήν χεῖ­ρα του, τοῦ ζή­τη­σε τήν πα­τρι­κή εὐ­χή του, προ­σφέ­ρον­τας ὡς ἐ­λά­χι­στο δεῖγ­μα ἀ­γά­πης ἕ­να ἐγ­κόλ­πι­ο, εἰ­κο­νί­ζον τήν Πα­να­γί­α. Ἀ­πό τήν πλευ­ρά του, ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος κ. Τί­τος, κα­λω­σό­ρι­σε τόν νέ­ο Ποι­με­νάρ­χη καί τοῦ εὐ­χή­θη­κε μέ θέρ­μη νά ὑ­πη­ρε­τή­σει μέ ἐ­πι­τυ­χί­α τήν ἱ­στο­ρι­κή μας Μη­τρό­πο­λη ἀ­κό­μη πε­ρισ­σό­τε­ρα ἔ­τη ἀ­π’ ὅ­τι ὁ ἴ­δι­ος. Τοῦ προ­σέ­φε­ρε ὡς δῶ­ρα ἐπιστήθιο σταυ­ρό καί ἐγ­κόλ­πι­ο, ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κά ἄμ­φι­α καί ἐπισκοπική ράβδο, τά ὁ­ποῖ­α ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της μας κ. Σε­ρα­πί­ων δέ­χθη­κε με­τά χα­ρᾶς, ἀ­να­φέ­ρον­τας μά­λι­στα ὅ­τι θά τά φέρει μέ τι­μή καί εὐ­γνω­μο­σύ­νη. 

Ἀ­κο­λού­θη­σε ἐγ­κάρ­δι­α συ­ζή­τη­ση, κα­τά τήν ὁ­ποί­α, μά­λι­στα, ἀ­να­κά­λε­σαν στή μνή­μη τους τήν πε­ρί­ο­δο 2019  - 2020, ὅ­που ὁ Γέ­ρον­τας κ. Τί­τος ἦ­ταν μέ­λος τῆς 163ης Συ­νο­δι­κῆς Πε­ρι­ό­δου καί ὁ Ποι­με­νάρ­χης μας κ. Σε­ρα­πί­ων Α΄ Γραμ­μα­τεύς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου καί συ­νο­μι­λοῦ­σαν εὑ­ρι­σκό­με­νοι σέ δι­πλα­νά κα­θί­σμα­τα στήν αἴ­θου­σα Συ­νε­δρι­ά­σε­ων τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου.

Κα­τό­πιν, ἀ­κο­λού­θη­σε γεῦ­μα.

Ἀ­να­χω­ρῶν­τας, ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της μας ζή­τη­σε καί πά­λι τήν εὐ­χή τοῦ Γέ­ρον­τος κ. Τί­του, το­νί­ζον­τας στήν Ἡ­γου­μέ­νη Παρ­θε­νί­α ὅ­τι θά εἶ­ναι πάν­τα δί­πλα τους σέ ὅ,τι χρει­α­στοῦν τό­σο γι­ά τή φρον­τί­δα τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Γέ­ρον­τος, ὅ­σο καί γι­ά τήν Ἱ­ε­ρά Μο­νή.

 

Ἐκ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως


Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΤΟΥ, ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.

Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023, η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος εόρτασε τη σεπτή μνήμη του Πολιούχου και Προστάτου της, Μικρασιάτη Ιερομάρτυρος Αγίου Γεωργίου Νεαπολίτου του Θαυματουργού.

Στον Ιερό Ναό, όπου φυλάσσεται το άφθαρτο Ιερό Σκήνωμα του Αγίου, τελέσθηκε η Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας κ. Σεραπίωνος, ο οποίος χοροστάτησε και στην ακολουθία του Όρθρου, και συλλειτουργούντων του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ταλαντίου κ. Επιφανίου και του οικείου Ποιμενάρχου Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ, με τη συμμετοχή κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως, ενώ εντός του Ιερού Βήματος παρέστη συμπροσευχόμενος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ανέων κ. Μακάριος.

Στη σύντομη προσλαλιά του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ καλωσόρισε με θερμούς και εγκάρδιους λόγους τους δύο Αρχιερείς, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για την τιμητική παρουσία τους στην προσφυγική Μητρόπολη της Νέας Ιωνίας.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο προεξάρχων της Ευχαριστιακής Συνάξεως Μητροπολίτης κ. Σεραπίων, ο οποίος, κατά τρόπο βαθύτατα θεολογικό, αναφέρθηκε στον μαρτυρικό βίο και στην ακλόνητη πίστη του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου, η λάρνακα του οποίου αποτελεί τρόπαιο νίκης και ζωής αιωνίου, καθώς και αστείρευτη πηγή αγιασμού.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ προσέφερε ως ευλογία στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σεραπίωνα ένα Αρχιερατικό Εγκόλπιο του μακαριστού Προκατόχου του πρ. Παραμυθίας κυρού Τίτου, κατά σάρκα αδελφού του πρώτου Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κυρού Τιμοθέου Ματθαιάκη, ο οποίος εκοιμήθη στη Νέα Ιωνία και ετάφη στο Κοιμητήριο του Κόκκινου Μύλου Ν. Φιλαδελφείας. Η δωρεά του Εγκολπίου πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του πνευματικού τέκνου του μακαριστού Μητροπολίτου Τίτου, Πανοσιολ. Αρχιμ. Τιμοθέου Ηλιάκη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας.

Μετά το πέρας της Πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας κ. Σεραπίων, συνοδευόμενος υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ταλαντίου κ. Επιφανίου και του οικείου Ποιμενάρχου Ν. Ιωνίας κ. Γαβριήλ, μετέβη στο Κοιμητήριο του Κόκκινου Μύλου στη Ν. Φιλαδέλφεια, όπου τέλεσε Αρχιερατικό Τρισάγιο στη μνήμη του μακαριστού προκατόχου του Μητροπολίτου πρ. Παραμυθίας κυρού Τίτου.

 

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

  • <<
  • >>
Σελίδα 1 από 1. Συνολικα 2 άρθρα
image
image
image