Α΄ Κατανυκτικoς Εσπερινος, 17.3.2024 Καθεδρικος Ιερος Ναος Αγιου Δονατου Παραμυθιας

Τήν Κυ­ρι­α­κή τῆς Τυ­ρι­νῆς, 17η Μαρ­τί­ου 2024, τε­λέ­σθη­κε στόν Κα­θε­δρι­κό Ἱ­ε­ρό Να­ό Ἁ­γί­ου Δο­νά­του Πα­ρα­μυ­θί­ας ὁ Α΄ Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός, χο­ρο­στα­τοῦν­τος τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του μας κ. Σε­ρα­πί­ω­νος, μέ τή συμ­με­το­χή τῶν Ἐ­φη­με­ρί­ων τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ, Πρω­το­πρε­σβυ­τέ­ρων π. Βε­λισ­σα­ρί­ου καί π. Βα­σι­λεί­ου, τοῦ Ἱ­ε­ρο­δι­α­κό­νου τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας π. Ματ­θαί­ου, συμπροσευχομένων τῶν Κλη­ρι­κῶν τῆς Μη­τρο­πο­λι­τι­κῆς Πε­ρι­φέ­ρει­ας Πα­ρα­μυ­θί­ας καί μέ με­γά­λη συμ­με­το­χή τοῦ πι­στοῦ Λα­οῦ τοῦ Θε­οῦ.

Ὅ­λοι οἱ Ἑ­σπε­ρι­νοί τῶν Κυ­ρι­α­κῶν τῆς Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς ὀ­νο­μά­ζον­ται Κα­τα­νυ­κτι­κοί, δι­ό­τι κα­τά τή δι­άρ­κει­ά τους ψάλ­λον­ται κα­τα­νυ­κτι­κά τρο­πά­ρι­α ἀ­πό τό Τρι­ώ­δι­ο, πού τό πε­ρι­ε­χό­με­νό τους ἔχει νά κάνει μέ τή συ­ναί­σθη­ση τῆς ἁ­μαρ­τίας, τοῦ πέν­θους, τῆς συν­τρι­βῆς, τῆς με­τά­νοι­ας καί τῆς θερ­μῆς ἱ­κε­σί­ας γι­ά ἄ­φε­ση ἁ­μαρ­τι­ῶν.

Στόν Α΄ Κα­τα­νυ­κτι­κό Ἑ­σπε­ρι­νό, πού λέ­γε­ται καί «Ἑ­σπε­ρι­νός τῆς Συ­γνώ­μης», στό τέ­λος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἀ­κο­λου­θί­ας ὁ Λα­ός προ­σῆλ­θε καί ἀ­σπά­στη­κε τό Ἱερό Εὐ­αγ­γέ­λι­ο καί τόν Τίμιο Σταυ­ρό πού κρα­τοῦ­σε ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της μας ζη­τῶν­τας συ­γνώ­μη, ὥ­στε συγ­χω­ρη­μέ­νοι ὅ­λοι μα­ζί νά εἰ­σέλ­θουν στούς πνευ­μα­τι­κούς ἀ­γῶ­νες τῆς Με­γά­λης Τεσσα­ρα­κο­στῆς. Ἀ­κο­λού­θως ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε σέ ὅ­λο τό ἐκ­κλη­σί­α­σμα ἀπό ἕνα ἀντίτυπο τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας τοῦ Ἁ­γί­ου Ἰ­ω­άν­νου τοῦ Χρυ­σο­στό­μου μέ ἀπόδοση στή νέ­α Ἑλ­λη­νι­κή.

  • <<
  • >>
Σελίδα 1 από 1. Συνολικα 1 άρθρα
image
image