ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ

ΑΝΔΡΩΑΙ :

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΓΑΝΙΩΝ

Τ.Κ. 462 00 Παραμυθιά, τηλ. 26660-31244.


image

Ἡ Ἱερὰ Μονή Παγανιῶν ἐκτίσθη τὸ 1652 ἀπὸ τὸν Ἱερομόναχο Ἰωακεὶμ καὶ εἶναι ἀφιερωμένη στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Βρίσκεται κοντὰ στὴν Παραμυθιὰ καὶ ὁ ἀπόηχος τῆς προσφορᾶς της σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἤπειρο εἶναι ἔντονος μέχρι σήμερα. Ὑπῆρξε μετόχι τῆς ἐν Παλαιστίνῃ Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου καὶ παρὰ τὶς καταστροφὲς ποὺ ὑπέστη κατώρθωσε νὰ ἐπιβιώσει.


ΜΕΤΟΧΙΑ Ι. ΜΟΝΗΣ ΠΑΓΑΝΙΩΝ:

α) Γενέθλιον Τιμίου Προδρόμου Χρυσαυγῆς

image

β) Γενέθλιον Θεοτόκου Μίχλας

image

γ) Μεταμόρφωσις Σωτῆρος Πλακωτῆς

image

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΓΗΡΟΜΕΡΙΟΥ

Τ.Κ. 463 00 Φιλιᾶται, τηλ. 26640-22407. Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Μεθόδιος Ντελὴς (μοναχοὶ 3).


image

Ἡ Ἱερὰ Μονή Γηρομερίου ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν ὅσιο Νεῖλο τὸν Ἐριχιώτη, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ κτίτωρ αὐτῆς, περὶ τὰ τέλη τῆς ιγ΄ ἢ τὶς ἀρχὲς τῆς ιδ΄ ἑκατονταετηρίδος. Τὰ γεγονότα σχετικὰ μὲ τὴν ἵδρυση καλύπτονται ἀπὸ θρύλο. Παλαιότερα εἶχε μεγάλη περιουσία καὶ πρόσφερε πολλὲς ὑπηρσίες τόσο στὴν Θεσπρωτία ὅσο καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἤπειρο. Ὁ Ναὸς τῆς Μονῆς εἶναι μικρῶν διαστάσεων καὶ ρυθμοῦ σταυροειδοῦς μετὰ τρούλου ἐνῶ ἡ ἁγιογράφησις ἔγινε τὸ 1568-1590. Δὲν εἶναι λίγα τὰ κειμήλια τῆς Μονῆς καὶ μεταξὺ αὐτῶν σώζονται πολλὰ λείψανα ἁγίων.


Σήμερα ἡ Ἱερὰ Μονὴ Γηρομερίου γνωρίζει νέα πνευματικὴ ἄνθηση. Χάριν τῶν προσπαθειῶν τῆς ἀδελφότητος ποὺ ἐγκαταβιώνει ἐκεῖ, ἰδιαίτερα δὲ τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς Ἀρχιμ. π. Μεθοδίου Ντελὴ.

www.monigiromeriou.gr


ΜΕΤΟΧΙΑ Ι. ΜΟΝHΣ ΓΗΡΟΜΕΡΙΟΥ:

α) Ἅγ. Μηνᾶς Κοκκινολιθαρίου

β) ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΡΑΓΙΟΥ

Τ.Κ. 461 00 Ἡγουμενίτσα, τηλ. 26650-28510. Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Γεράσιμος Φραγκόπουλος.


image

Ἡ Ἱερὰ Μονή Ραγίου εἶναι ἄγνωστο τὸ πότε ἐκτίσθη (πιθανῶς τὸν ια΄ αἰώνα πρὸς τιμὴν τῆς Θεοτόκου). Ὑπῆρξε πλούσιο Μοναστήρι μὲ κινητὴ καὶ ἀκίνητη περιουσία, ἱερὰ κειμήλια, καὶ διατηροῦσε περίπου 150 μοναχούς. Στὰ δύσκολα χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας συντηροῦσε πολλὰ Σχολεῖα τῆς περιοχῆς ἐνῶ τὸ 1909 ἐκηρύχθη Σταυροπηγιακή. Στήν κυριότητά του ἀνήκει τό μετόχι τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Ἁγιονησίου, (Προσκηνυματικός Ναός στήν εἴσοδο τοῦ κόλπου τῆς Ἡγουμενίτσης). Μεταξὺ τῶν κειμηλίων τῆς Μονῆς εὑρίσκεται μέρος ἀπὸ τὰ λείψανα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, Ἁγίας Ἄννας, Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέα καὶ Ἁγίου Παντελεήμονος.

Σήμερα ἡ Ἱερὰ Μονὴ χάριν τῶν προσπαθειῶν τοῦ ἀειμνήστου πρώην Ἡγουμένου της Μακαριστοῦ Ἀρχιμ. Κωνσταντίου Ρούσσινου καί τοῦ νῦν Ἡγουμένου της Ἀρχιμ. π. Γερασίμου Φραγκόπουλου, προσπαθεῖ νὰ ἀναβιώσει τὸ περασμένο μεγαλεῖο της.

γ) Ἅγ. Γεώργιος Καμίτσανης.

δ) Ἅγ. Ἀθανάσιος Βαβουρίου

ε) Ἅγ. Μαρίνα Λύκου

ζ) Κοιμ. Θεοτόκου Ἁγίων Πάντων

Γυναικεία:

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥΝΤΑΣ

Τ.Κ. 480 62 Καναλλάκι, τηλ. 26840-22159, 24151. Ἡγουμένη Μοναχὴ Παρθενία Γεωργάκη (μοναχαὶ 4)


image

Δὲν γνωρίζουμε πότε ἀκριβῶς ἐκτίσθη ἡ Ἱερὰ Μονὴ Μπούντας οὔτε ποὺ ὀφείλει τὸ ὄνομά της. Ὑπῆρξε πλούσια Μονὴ καὶ μέχρι τὸ 1913 συντηροῦσε Σχολαρχεῖο. Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, στὴν Ἱερὰ Μονή, ἐμαρτύρησε ἡ Ἁγία Παρασκευὴ καὶ ἐκεῖ ὑπάρχει καὶ ὁ τάφος της (στό δεξιό κλίτος τοῦ καθολικοῦ).

image

Δίπλα στὸν Τάφο βρίσκεται καὶ ἡ μεγάλη ὠοειδὴς πέτρα πάνω στὴν ὁποία στηρίχθηκε ἡ Ἁγία προσευχομένη κατὰ τὴν στιγμὴ τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ της καὶ ὅπου πολλὰ θαύματα γίνονται κατὰ καιροὺς στοὺς διαφόρους προσκυνητές. Πανηγυρίζει κατὰ τὴν 26η Ἰουλίου συγκεντρώνοντας πολλοὺς προσκηνυτὲς ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.


image
image