ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

+ ΤΙΤΟΥ ΕΜΜ. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ, Μητροπολίτου πρ. Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου

Μέγεθος 17χ24 ἐκ., Σελίδες 180 image

Περιέχει τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες καί βιογραφίες τῶν Τοπικῶν Ἁγίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας:

 • Ἁγίου Δονάτου Ἐπισκόπου Εὐροίας Πολιούχου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παραμυθίας,
 • Ἁγίου Νείλου Κτίτορος Ἱερᾶς Μονῆς Γηρομερίου,
 • Ἁγίου Ἀναστασίου Νεομάρτυρος τοῦ ἐκ Παραμυθίας,
 • Ἁγίου Ἀναστασίου Ἱερομάρτυρος τοῦ ἐξ Ἁγίου Βλασίου Ἠγουμενίτσης,
 • Ὑπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας “Ἐλεούσης - Δακρυρροούσης”

Φωτίου Γ. Οἰκονόμου, Θεολόγου, Ἐπιτίμου Λυκειάρχου

Μέγεθος 17χ24 ἐκ., Σελίδες 50 image

Περιέχει :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ

 • Ἡ Εὔροια
 • Ἡ Σωρεία ἢ Ἰσωρία
 • Τὸ Ὀμφάλιον
 • Ἕτεραι τοποθεσίαι

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ

 • Ἡ Θαυματουργὸς δράσις τοῦ ἁγίου
 • Τὰ κτίσματα τοῦ ἁγίου α. Ὁ ναὸς β. Ὁ τάφος

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ

 • Ὁ θάνατος τοῦ ἁγίου
 • Τὸ ἱερὸν λείψανον τοῦ ἁγίου

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ

 • Ἡ ἔξοχος ἐκκλησιαστικὴ μορφὴ τοῦ ἁγίου
 • Αἱ Ἱεραὶ ἀκολουθίαι τοῦ ἁγίου
 • Λαϊκαὶ τοπικαὶ παραδόσεις περὶ τοῦ ἁγίου

Πόνημα Σαπφείρου Χριστοδουλίδη τοῦ ἐκ Γραμμένου, Ἀκόλουθου τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ

Μέγεθος 17χ24 ἐκ., Σελίδες 32 image

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἀποτελεῖ διὰ τὸν Ἑλληνισμὸν μέγα θρησκευτικὸν καὶ ἐθνικὸν κεφάλαιον. Ἡ Ἤπειρος μετέχει τοῦ κεφαλαίου τούτου προνομιακῶς, ἀφοῦ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς περιώδευσεν καὶ ἐκήρυξεν εἰς τὴν Ἤπειρον εἰς καιροὺς χαλεποὺς καὶ ἐπότισε τὴν γῆν της μὲ τὸ ἅγιον αἷμα του.

Διεπιστώσαμεν, ὅτι ἀπὸ τὸ σύνολον σχεδὸν τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἀπουσιάζει ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, καὶ τὰ μηναῖα πολὺ ὀλίγα γράφουν διὰ τὴν ζωήν του. Περιῆλθεν εἰς χείρας ἡμῶν ἡ ΠΡΩΤΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ Ο ΒΙΟΣ τοῦ Ἁγίου, τὴν ὁποίαν ἔγραψεν ὁ ἀκόλουθός του Ἁγίου Κοσμᾶ, Σάπφειρος Χριστοδουλίδης, ἀπὸ τὸ Γραμμένον τῆς Ἠπείρου. Λόγω τῆς χρονικῆς ἀποστάσεως, ἡ ἀκολουθία αὐτὴ εἶναι σχεδὸν ἄγνωστη. Ἡ ἀνὰ χεῖρας ἔξετυπωθη ἀπὸ τὸν Ἐκδοτικὸν Οἶκον «ΑΚΑΔΗΜΟΣ» τῶν Πατρῶν κατὰ τὸ ἔτος 1878. Τὴν φυλλάδα αὐτὴν ἀνεκάλυψεν ὁ ἐκ Φιλιατῶν Θεσπρωτίας προερχόμενος, εὐλαβέστατος διδάσκαλος κ. Χρ. Τσέρης, εἰς τὸν ὁποῖον ὀφείλεται καὶ ἡ ἐπιμέλεια τῆς νέας αὐτῆς ἐπανεκδόσεώς της.

Προβαίνομεν εἰς τὴν ἀνατύπωσίν της διὰ τὴν διάσωσίν της καὶ τὴν χρῆσιν της ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Μητροπόλεως ἡμῶν.

† Ὁ Παραμυθίας ΤΙΤΟΣ


ΟΥΡΑΝΟΜΗΚΗC ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΗΛΙΑ ΜΑΚΟΥ

image
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

Η Ιερά Μητρόπολις Παραμυθίας εκδίδει καθ'έτος εγκόλπιο ημερoλόγιο.

image
image